Privacy & Disclaimer

Hieronder kan je onze privacyregels in verband met de GDPR-regels nalezen. Daarnaast kan je ook de disclaimerpagina bekijken.

Privacy

Dit is een privacyverklaring van CD&V Zoersel, gelegen te (Abdijlaan 4, 2980 Zoersel, gestructureerd als feitelijke vereniging onder Unitas vzw, met maatschappelijke zetel te Wetstraat 89, 1040 Brussel, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0414.749.234 (hieronder verder omschreven als “CD&V”). CD&V Zoersel treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die verwerkt worden om de kerntaken van de feitelijke vereniging te realiseren.

Kerntaken van CD&V Zoersel (uitgebreider omschreven in de statuten van Unitas vzw)

 • Politieke besluitvorming en beleid
 • Valorisering en ondersteuning van vrijwilligers
 • Rekrutering en selectie van politiek personeel
 • Ledenwerving
 • Interne en externe communicatie
 • Netwerking
 • Vorming

Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden door CD&V Zoersel. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

CD&V Zoersel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verwerken en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (EU)2016/679 van 27 april 2016 betreffende  de bescherming van de natuurlijke persoon in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). Wat betreft mailing is deze verklaring onderworpen aan Boek XII van het Wetboek van het economisch recht.

Binnen de feitelijke vereniging wordt geen “functionaris voor gegevensbescherming” (of “DPO”) aangeduid, maar bij vragen, klachten en opmerkingen kunt u contact opnemen via info@zoersel.cdenv.be.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CD&V Zoersel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens? (verwerkingsdoeleinden)

We maken een onderscheid tussen de verwerking van gegevens van leden (A) en niet-leden (B). Leden zijn personen die voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de statuten: (a) ouder zijn dan 16 jaar, (b) een jaarlijkse bijdrage betalen, (c) instemmen met de krachtlijnen van de politieke overtuiging en (d) akkoord gaan met de interne statuten en reglementen van de partij.

Leden
Persoonsgegevens van leden worden door CD&V Zoersel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • ledenadministratie (contractuele basis)
 • om u op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten binnen CD&V Zoersel (contractuele basis, gerechtvaardigd belang)
 • om u uitnodigingen te versturen voor activiteiten en bijeenkomsten van CD&V Zoersel (contractuele basis, gerechtvaardigd belang)
 • om u communicatie op maat te bezorgen op basis van de specifieke gegevens zoals ingevuld in het ledenportaal (actieve toestemming)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij u de volgende persoonsgegevens vragen, deze opslaan en verwerken.

Contractuele basis, gerechtvaardigd belang

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht en geboortedatum
 • Communicatiegegevens: telefoonnummer, e-mailadres(sen)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Niet-leden
Persoonsgegevens van niet-leden worden door CD&V Zoerel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Ledenwerving en netwerking: Uitnodiging voor activiteiten, info- en vormingsmomenten en belangrijke actualiteiten op lokaal, provinciaal en nationaal niveau (gerechtvaardigd belang)
 • Communicatie over specifiek nieuws en actualiteiten binnen CD&V Zoersel aan de hand van thematische nieuwsbrieven (actieve toestemming)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij u de volgende persoonsgegevens vragen, deze opslaan en verwerken.

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres,
 • Communicatiegegevens: e-mailadres(sen), telefoonnummer

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, worden niet doorgegeven aan derden. Wanneer we beroep doen op dienstverlening van anderen waarbij persoonsgegevens verwerkt worden zoals een communicatiebureau, software om nieuwsbrieven te versturen, sluiten we met elke derde die persoonsgegevens verwerkt waarvoor wij verantwoordelijk zijn een verwerkersovereenkomst af.  

Aan de hand van deze overeenkomst maken wij met hen de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht is.

Een voorbeeld hiervan is wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht de gevraagde gegevens door te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

CD&V Zoersel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Persoonsgegevens van leden worden in hun totaliteit bewaard tot twee jaar na het laatste jaar waarin de lidmaatschapsbijdrage betaald werd. Nadien worden naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer bewaard in het archief. Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt bij het aanleveren van ledencijfers. Bij een actieve toestemming worden de gegevens verder bewaard om als niet-lid communicatie te ontvangen.

Persoonsgegevens van niet-leden worden bewaard tot twee jaar na het laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens CD&V Zoersel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe u contact met ons kan opnemen. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of in opdracht van uzelf rechtstreeks aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover rechtstreeks contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

CD&V Zoersel kan zijn privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen steeds aangekondigd worden op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 8 oktober 2018. 

Disclaimer

CD&V Zoersel (hierna "de partij" genoemd) biedt u deze internetsite (www.zoersel.cdenv.be) en de informatie erop aan op voorwaarde, zonder enig voorbehoud, van de volgende afspraken:

Informatie: deze internetsite wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De partij geeft echter geen enkele garantie wat de accuraatheid of de actualiteit betreft van de meegedeelde informatie.
De partij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie van deze internetsite.

Intellectuele eigendomsrechten: de bezoeker van deze internetsite heeft het recht om de informatie erop voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

De partij behoudt echter alle intellectuele eigendomsrechten op de internetsite zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Hyperlinks en verwijzingen: Deze internetsite bevat hyperlinks naar andere sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze hyperlinks en informatiebronnen worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld. De partij controleert deze sites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of de volledigheid ervan.

De partij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die zich op andere sites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar deze internetsite verwijst. Indien u hyperlinks vanop uw eigen site naar deze internetsite wil creëren, vraagt de partij u eerst contact op te nemen met de webmaster van de partij. Deze zal u zo snel mogelijk over de toelaatbaarheid ervan informeren.

Privacybeleid: Persoonlijke gegevens die u aan CD&V Zoersel (hierna "de partij" genoemd) doorgeeft door in te schrijven op de mailing list of door informatie op te vragen, worden door de partij bewaard, met in achtneming van alle privacyregels, voorzien in het GDPR. De volledige privacyverklaring van CD&V Zoersel kan je lezen op www.zoersel.cdenv.be/privacy

Foto's website: Ook indien u niet akkoord bent met de publicatie van een foto, een geluidsopname of een video-opname dient u contact op te nemen met de webmaster van de partij.

Voor algemene vragen over het privacybeleid kan u terecht op deze pagina : www.zoersel.cdenv.be/privacy