Nadat we in april ll. vanuit de oppositie konden bekomen dat de gemeente gifloze rattenvallen zou inzetten op privéterrein, stemde de meerderheid van de raadsleden er dinsdag 31 augustus 2021 mee in om ook de rattenvangers terug in te zetten op privé-eigendom.

Begin 2020 stopte de gemeente Zoersel met het ter beschikking stellen van rattenvergif aan haar inwoners. Tevens werd het takenpakket van de gemeentelijke rattenvanger beperkt tot acties op publiek terrein en enkel preventieve maatregelen op privaat terrein. Nochtans maakten heel wat burgers meermaals melding van overlast door deze knaagdieren. 

“Het bestuur wuifde de klachten weg, maar de problemen bleven aanhouden”, aldus fractievoorzitter Roel Van Elsacker, “Daarom agendeerden we met CD&V ons voorstel om extra in te zetten op het bestrijden van de ratten opnieuw op de gemeenteraad van 20 april ll.” Met de steun van de onafhankelijke schepen Van Paesschen werd toen toch beslist om gifloze vallen zowel op publiek als op privaat terrein te gebruiken. Dit proefproject werd intussen positief geëvalueerd en de gemeente kocht zelfs al rattenvallen bij.

“Voor wat betreft de inzet van de rattenvangers werd wel nog altijd een onderscheid gemaakt tussen publiek en privaat terrein”, zegt Roel, “Om te zorgen voor een gelijke aanpak, die veel duidelijker is voor zowel de burgers, de administratie als de rattenvangers, stelden we afgelopen dinsdag voor om de rattenvangers onverminderd in te zetten op het ganse Zoerselse grondgebied. We zijn tevreden dat de gemeenteraad ons voorstel vanuit de oppositie heeft gevolgd.” 

“Preventieve maatregelen door het bestuur en de burger blijven deel uitmaken van de oplossing”, erkent Roel, “maar een effectieve en efficiënte aanpak van de rattenplaag kan enkel als een uniforme bestrijding het sluitstuk vormt.”

  • Leefmilieu & natuur